Chương VII: Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và cá độ bóng đá quốc tế

Chương VII: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ

Chương VIII: Quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và cá độ bóng đá quốc tế

Chương VIII: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, KIỂM TRA, THANH TRA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẶT CƯƠC ĐUA NGỰA,

Chương IX: Tổ chức thực hiện nghị định số 06/2017/NĐ-CP về hoạt động kinh doanh đua ngựa, đua chó và cá độ bóng đá quốc tế

Chương IX: TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2017/NĐ-CP VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ CÁ